Nadanie imienia szkole

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Rożnowie

I. Cel procedury.

Procedura określa zasady nadania imienia Szkole Podstawowej  w Rożnowie.

II. Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502)

III. Założenia procedury.

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona. Działania opisane w tym dokumencie mają doprowadzić do nadania imienia Szkole Podstawowej w Rożnowie.

IV. Zakres procedury.

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Rożnowie, społeczność lokalną.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

a) zyska własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

b) będzie budować własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,

c) będzie promowała postać patrona,

d) będzie mogła pozyskiwać do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,

e) będzie tworzyła własny ceremoniał.

V. Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły.

1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać: klasy (oddziały), Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Rożnowie, społeczność lokalna.

2. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1 (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły), w terminie do 28 lutego 2022 roku.

3. Zbierania kandydatur, tworzenia list rankingowych oraz sporządzania stosownej dokumentacji dokonuje zespół powołany do spraw organizacji nadania imienia.

4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą po dwóch: przedstawicieli Rady Pedagogicznej, przedstawicieli Rady Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

5. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.

6. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji na stronie odpowiada administrator strony internetowej szkoły.

VI. Zasady wyboru patrona szkoły.

1.Prawo do wyboru patrona szkoły mają uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Rożnowie.

2. Wybór patrona szkoły następuje w drodze tajnego głosowania na zgłoszonych kandydatów.

3. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania – wzór nr 2.

4. Termin głosowania: 2 czerwca 2022 r.

5. Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Komisja Wyborcza.

6. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły następnego dnia po podliczeniu głosów.

7. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu imienia szkole.

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

VII. Harmonogram działań związanych z nadaniem imienia szkole (do pobrania poniżej).

VIII. Podsumowanie.

Po nadaniu Szkole Podstawowej w Rożnowie wypracować formy działań wychowawczych związanych z honorowaniem patrona szkoły:

a) nawiązanie współpracy ze szkołą/szkołami o tym samym imieniu,

b) przygotowanie lekcji związanych z patronem,

c) wykonanie wystawy, sesji, konkursów (literackich, plastycznych itd.)tematycznie związanych z patronem,

d) zorganizowanie spotkań z ludźmi, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są z patronem,

e) umieszczenie na stronie internetowej informacji o patronie.

Alfabetyczny rejestr kandydatów na patrona szkoły:

Jan Brzechwa – 2 głosy

Jan III Sobieski –  1 głos

królowa Jadwiga – 3 głosy

Jan Twardowski – 1 głos

Piotr Skarga – 1 głos

Ludwik Jerzy Kern  – 9 głosów

Maria Skłodowska – Curie – 1 głos

Mikołaj Kopernik  – 3 głosy

św. Faustyna Kowalska  – 3 głosy

św. Jan Paweł II  – 8 głosów

św. Ojciec Pio – 4 głosy

św. Stanisław Kostka – 1 głos

św. Wojciech  – 12 głosów

Zawisza Czarny  – 11 głosów

Spośród zgłoszonych propozycji uczniów oraz rodziców i społeczności lokalnej wytypowano trzech kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów tj. św. Wojciech, Zawisza Czarny i Ludwik Jerzy Kern.

  Natomiast Rada Pedagogiczna zgłosiła propozycję swojego kandydata: Polska Niepodległa.

 

Pliki do pobrania: