Nadanie imienia szkole

„Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.”

Jan Paweł II

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Rożnowie. Opracowała procedurę i harmonogram działań organizacyjnych, niezbędnych do wyłonienia patrona. Następnie zebrano propozycje kandydatów. Spośród zgłoszonych wytypowano tych, którzy cieszyli się największą popularnością. Byli to: św. Wojciech, Zawisza Czarny i Ludwik Jerzy Kern oraz Polska Niepodległa.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023, po prezentacji uczniom sylwetek kandydatów oraz po konsultacjach z rodzicami dokonano wyboru patrona Szkoły. Największe poparcie zyskało imię Polski Niepodległej.

Wybierając dla Szkoły imię, kierowano się przekonaniem, iż patron powinien reprezentować wartości ważne dla wychowania młodego pokolenia. Wybór tego właśnie imienia dowodzi, że   społeczność   Szkoły   Podstawowej w Rożnowie ma  świadomość  niebagatelnej  roli  wolności  w  życiu  każdego  człowieka.

Imię Polski Niepodległej ma wymiar symboliczny. Podkreślając rolę odzyskania przez Polskę wolności, będziemy zaznaczać, że wolność „trzeba stale zdobywać na nowo” poprzez podejmowanie odpowiedzialnych działań na rzecz naszej małej i dużej Ojczyzny.

Szkoła, wdrażając program wychowawczy, będzie wskazywać autorytety – ludzi zasłużonych dla naszego regionu i Polski, kształtować postawy uczniów oparte na patriotyzmie, odpowiedzialności, szacunku dla symboli narodowych i drugiego człowieka.

Nadanie Szkole imienia Polski Niepodległej pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi i uczyni ją rozpoznawalną. Będzie także pomocą w kształtowaniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku.

Działania przygotowujące do nadania imienia to m.in.:

  • Wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie imienia Szkole.

  • Wdrażanie działań mających na celu przygotowanie społeczności szkolnej do nadania imienia.

  • Opracowanie hymnu Szkoły.

  • Wykonanie logo i sztandaru Szkoły.

  • Przygotowanie uroczystości związanej z nadaniem imienia, która jest planowana na listopad 2023 r.