Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Rożnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkola-roznow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.02.2023   

STATUS DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Umożliwia:

 • zmianę rozmiaru czcionek;
 • zmianę kontrastu;
 • włączenie skali szarości;
 • poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury po większości elementów strony;
 • dostępność z poziomu czytników ekranowych;
 • korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych;

Zawiera:

 • prawidłową hierarchię nagłówków;
 • teksty alternatywne dla grafik;
 • atrybuty określające semantyczne role elementów;
 • Poprawne wartości kontrastu elementów dla strony

Niedostępne elementy i treści: 

 • obsługa elementów video i audio – nie istnieją na stronie w momencie dostosowywania;
 • niektóre elementy strony mogą być trudno dostępne z poziomu klawiatury;

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTEPNOŚCI:

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Rożnowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mateusz Mikulec
e-mail: bulletride@wp.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sproznow@wp.pl
telefon: 18 440 30 32
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DANE TELEADRESOWE

Adres: Szkoła Podstawowa w Rożnowie, Rożnów 269, 33-316 Rożnów

Kontakt: tel. (18) 440 30 32; faks: (18) 440 33 11, e-mail: sproznow@wp.pl.; strona internetowa: https://szkola-roznow.pl/

ePUAP (adres skrytek dla skrzynki): /SPRoznow/domyslna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
 2. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście do Szkoły od strony boiska asfaltowego – tam  znajduje się podjazd dla wózków.
 3. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest schodołaz.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej.
 5. Szkoła ma własny parking przed budynkiem. Tam wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Dyrektor Szkoły, w szczególnych przypadkach, wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.