Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

09 maj 2020 | xLM

Publikacja sprawozdania finansowego za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Rożnowie sporządzone na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1757194,szkola-podstawowa-w-roznowie.html