Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem

21 lut 2021 | Admin M

  Mamy przyjemność poinformować, że Szkoła Podstawowa w Rożnowie uczestniczy w projekcie Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u uczniów, a zatem ukształtowanie tych zdolności, które znacząco poprawią szansę na znalezienie w przyszłości zatrudnienia w wymarzonym zawodzie.
W ramach projektu realizowane są  zajęcia dodatkowe dla uczniów kształtujących kompetencje kluczowe, a także doposażone zostaną pracownie przedmiotowe w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz nauczania matematyki. Nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe.
Dużym utrudnieniem dla realizacji zadań projektowych stanowi zdalny tryb nauki w klasach 4-8 oraz obostrzenia związane z przeciwdziałaniem pandemii, jednakże dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, zarówno młodzieży, dzieci, jak i nauczycieli, zajęcia odbywają się terminowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Należy zaznaczyć, że oferta zajęć z jaką zwróciliśmy się do dzieci i młodzieży jest wyjątkowo bogata i prawie każdy mógł znaleźć grupę projektową z interesującą tematyką. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do skorzystania z tej propozycji edukacyjnej stanowią mało liczne grupy, co sprawia, że każdemu uczestnikowi projektu można poświęcić należytą ilość czasu.
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów z SP Rożnów
- j. angielski  (2 grupy);
- matematyka - zajęcia wyrównawcze  (1 grupa);
- matematyka zajęcia rozwijające (2 grupy);
- zajęcia z informatyki (3 grupy);
Zajęcia metodą eksperymentu:
- matematyczno-przyrodnicze (1 grupa);
- chemiczno-fizyczne (2 grupy);
- geografia (2 grupy);
- biologia (2 grupy);
Na obecnym etapie projektu nauczyciele tak podsumowują zrealizowane zajęcia:
Pani Małgorzata Bugańska
Zajęcia chemiczno -fizyczne metodą eksperymentu prowadzone są zdalnie w dwóch siedmioosobowych grupach w klasach 7 i 8. Uczniowie angażują się w trakcie spotkań. Największe zainteresowanie pośród omawianych i prezentowanych zagadnień wzbudziły doświadczenia z wykorzystaniem skroplonych gazów szczególnie azotu oraz złudzeń optycznych.
Pani Karolina Litwińska
Zajęcia z geografii odbywają się w dwóch grupach (kl. V oraz VI i VII) na platformie Zoom. Kładą nacisk na orientowanie się w przestrzeni geograficznej oraz kształtowanie w uczniach przekonania, że podstawą współczesnych nauk przyrodniczych jest umiejętne stosowanie wiedzy w praktyce, w życiu codziennym. W związku z tym, że zajęcia odbywają się zdalnie korzystamy z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu przetwarzania i prezentowania informacji: nauczyciel pracuje z uczniami na różnych platformach, dzięki którym można wykorzystać wiedzę w praktyce; pokazuje doświadczenia, które uczniowie mogą powtórzyć i wykonać samodzielnie w domu. Otrzymany sprzęt jest wykorzystywany przez nauczyciela podczas zajęć.
Pani Jadwiga Sadłoń oraz Pani Małgorzata Bednarska
W ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” odbywają się zajęcia z matematyki „Przygoda z matematyką”. Uczestniczą w nich uczniowie z klasy 4 i dwoje uczniów z klasy 3. Celem tych spotkań jest rozwijanie kompetencji logiczno – matematycznych. Dzieci poprzez różnego rodzaju gry i zabawy matematyczne, ćwiczą logiczne myślenie, rozwiązują problemy matematyczne i samodzielnie wysuwają wnioski. W ramach tych zajęć są organizowane konkursy („Matematyczna ozdoba choinkowa”, „ Kwiat życia – zabawy cyrklem”, „Najładniejszy parkiet”), w których uczestnicy chętnie biorą udział. W czasie zajęć korzystamy również z pomocy zakupionych w ramach projektu. Obecnie uczniowie łączą się z nami drogą elektroniczna i w taki sam sposób przesyłają swoje prace.
         
Pani Aneta Flądro
Zajęcia wyrównawcze z matematyki – klasa 2
Celem prowadzonych przez  mnie zajęć w ramach projektu 10.3.1  jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej. Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Zajęcia prowadzone są w grupie czteroosobowej. Uczniowie realizują treści dostosowane do swoich możliwości zgodne z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Dzieci przyswajają wiedzę matematyczną poprzez stosowanie metody ćwiczeniowej, pracę w grupie oraz zabawę i pracę przy użyciu komputera. Zajęcia przeprowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem i programem zajęć. Uczniowie chętnie biorą w nich udział, co potwierdza ich frekwencja.
        
Pan Mateusz Mikulec
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się zdalnie (uczniowie klas VI i VII) oraz stacjonarnie (uczniowie klasy III) i mają na celu rozwijanie pasji do nauki języka angielskiego.  Grupa "młodsza" aktywnie i chętnie bierze udział w spotkaniach w trakcie których poznajemy nowe słownictwo i konstrukcje gramatyczne poprzez naukę i zabawę, wykorzystując do tego sprzęt multimedialny. Grupa "starsza" póki co musi zadowolić się spotkaniami na zoomie, jednakże i te staram się urozmaicać wprowadzając elementy grywalizacji dzięki popularnym portalom edukacyjnym.  Zajęcia cieszą się zainteresowaniem i pozytywnie wpływają na rozwój językowych ich uczestników.  
Pani Katarzyna Krawczyk
W ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” odbywają się zajęcia z informatyki „Kółko informatyczne”. Uczestniczą w nich uczniowie z klasy 3  (12 uczniów, zajęcia stacjonarne)  oraz  klasy 6 (12 uczniów, zajęcia zdalne). Celem tych spotkań jest rozwijanie umiejętności posługiwania technologią komputerową, poruszania się w środowisku programistycznym, oraz przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej.  Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, wykonując różne ćwiczenia, zadania oraz projekty.
 
Pani Agnieszka Smolorz
Od stycznia w klasach 1 i 2 realizowany jest projekt „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Grodek nad Dunajcem” - „Zajęcia z informatyki”. Grupa 12 uczniów nabywa wiedzę i umiejętności z obsługi komputera i wybranych programów, ale przede wszystkim uczą się kodowania i programowania poprzez zabawę. Początkowo dzieci „programują siebie”. Wydają komendy koledze lub koleżance tak, aby mogła przejść bezpiecznie labirynt lub sami wchodzą w role robota i poruszają się według komend. Jest to niezbędne, aby móc zagrać w grę. Wydawanie konkretnych komendy pomoże bohaterowi gry wykonać zadanie i wygrać. Podczas zajęć jest dużo śmiechu, radości i przyjazna atmosfera.
Pani Iwona Gościmińska
Realizacja projektu to bardzo dobry pomysł, szczególnie, że od wielu lat obserwuje się niewystarczający rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. Jak się okazało, dzieci są żywo zainteresowane tą tematyką. Mają wiele ciekawych spostrzeżeń , mogą poszerzać swoją wiedzę i wykonują ciekawe prace. Utrudnieniem jest realizacja projektu w czasie pandemii. Ciężko jest pracować zdalnie, szczególnie drogą eksperymentu, kiedy dzieci muszą obserwować na odległość to, co robi prowadzący i część zadań wykonują samodzielnie w domu.   Trudniej jest współpracować i dzielić się na bieżąco spostrzeżeniami. Niemniej jednak zajęcia z dużą ilością pomocy naukowych przyczyniają się do ubogacenia wiedzy i umiejętności uczniów, zachęcają ich do poznawania świata oraz dbałości o środowisko naturalne. Uczą umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania zadań i problemów wymagających analitycznego, logicznego myślenia i stosowania wiedzy w praktyce. W przyszłości te działania będą inspirować dzieci do dalszego rozwoju w dziedzinie przyrodniczej. Uczniowie korzystający z zajęć będą kiedyś dobrymi inżynierami, lekarzami , przedsiębiorcami chroniącymi przyrodę i działającymi w zgodzie z naturą.