Mimo pandemii znów sukces!

24 wrz 2021 | Admin M

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Został przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy uczeń przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w wymaganiach egzaminacyjnych.
 
Język polski
 
Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich poleceń można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu: „Przyjaciel mądrości” Tadeusza Płużańskiego). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – kart z kalendarza inspirowanych lekturami szkolnymi – oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.
 
Wyniki:
 
Szkoła – 70%
Gmina – 63%
Powiat – 62%
Województwo – 64%
Kraj – 60%
   
Matematyka
Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.
Wyniki:
 
Szkoła – 50%
Gmina – 48%
Powiat – 47%
Województwo – 52%
Kraj – 47%
 
Język angielski
Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punkt (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).
 
Wyniki:
 
Szkoła – 72%
Gmina – 59%
Powiat – 60%
Województwo – 69%
Kraj – 66%
 
Gratulujemy ósmoklasistom wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów w wybranych szkołach średnich.
Powodzenia!