Konkurs „Czytajmy Jachowicza”

09 wrz 2021 | Admin M

Organizator
Konkurs organizowany jest przez mgr Elżbietę Bukowiec (założycielkę i opiekunkę Izby Pamięci  Ludwika Jerzego Kerna w Rożnowie)  – we współpracy z Pracownią Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – reprezentowaną przez dr. Marcina Łukasza Lutomierskiego.
 
Temat konkursu
Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, który będzie reklamował  jeden lub kilka wierszy Stanisława Jachowicza.
 
Cele
 • Popularyzacja twórczości znanego bajkopisarza, Stanisława Jachowicza.
 • Promowanie wartościowej literatury.
 • Rozbudzanie zainteresowania książką literacką.
 • Rozwijanie kreatywności i artystycznej wrażliwości dzieci.
 • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci.
 • Eksponowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
 
Warunki uczestnictwa
Konkurs jest adresowany do uczniów nauczania początkowego, od klasy 0 do klasy 3 Szkoły Podstawowej w Rożnowie.  
 • Uczniowie wykonują indywidualnie lub zbiorowo plakat reklamujący ulubiony wiersz (ulubione wiersze) Stanisława Jachowicza.
 • Dzieci wykonują pracę plastyczną, zachowując formę plakatu.
 • Plakat powinien być opatrzony hasłem reklamującym wybrany przez siebie wiersz lub wiersze Stanisława Jachowicza.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie (bez odwzorowywania rysunków).
 • Każdy uczestnik (lub uczestnicy) może dostarczyć tylko 1 pracę opatrzoną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych Izby Pamięci Ludwika Jerzego Kerna, a także pracy naukowo-dydaktycznej.
 
Terminy
Prace należy dostarczyć do 31 października 2021 r., do Izby Pamięci L. J. Kerna w Rożnowie – do mgr Elżbiety Bukowiec.  
Ocena i nagrody
Ocenie będą podlegać:
 • samodzielność wykonania,
 • zachowanie formy plakatu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania.
 
Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma dyplom, a zwycięzcy (3 najładniejsze plakaty) – nagrody w formie tomików wierszy Stanisława Jachowicza. Przewidziane są także wyróżnienia.  
Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.